<meta name="verify-v1" content="fb8TXrDSyiUkSb7bGRTnkbf6BvzASOZDKdYUUGS85ow=" /> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8400295645645701859\x26blogName\x3dBecaria+en+el+Planeta+Finito\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://becariaenelplanetafinito.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://becariaenelplanetafinito.blogspot.com/\x26vt\x3d-1501135851047419667', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
miércoles, 28 de noviembre de 2007

Pocholo en La Pequeña Habana, más precisamente en el Parque Máximo Gómez. Nada mejor que una partida de dominó mientras esperamos el estreno de Llum Barrera en Puerto Rico...

Este sábado, otro estreno. Llum Barrera en Puerto Rico. ¡Playas, plena y mucho más!

0 comments